KM กองบริหารงานบุคคล


09/27/2017 รายงานการอบรม "โครงการอบรมภาษาอังกฤษโดยการใช้สื่อเทคโนโลยีสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต" โดย บุคลากรกองบริหารงานบุคคล 
09/26/2017 รายงานการอบรม "โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ : ความเป็นครูและทักษะการสอนในยุค Thailand 4.0" โดย บุคลากรกองบริหารงานบุคคล 
09/26/2017 รายงานการอบรม "การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารในยุค Thailand 4.0" โดย บุคลากรกองบริหารงานบุคคล
 
09/14/2017
คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดโครงการฝึกอบรม เอกสารการจัดการความรู้ KM โดย ฝ่ายฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ กรมการจัดหางาน  
09/14/2017 รายงานการอบรม "การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (work manual) ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้า ในสายอาชีพของสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา" โดย บุคลากรกองบริหารงานบุคคล 
09/14/2017 รายงานการอบรม "กลยุทธ์การจัดทำและการประเมินผลโครงการอย่างมืออาชีพ" รุ่นที่ 1 โดย บุคลากรกองบริหารงานบุคคล