ประชาสัมพันธ์

  >> วันจันทร์ที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561<<

 
วันสำคัญในเดือนเมษายน 2561 

   ภาพกิจกรรมของมหาวิทยาลัยบางส่วน

การเลือกกรรมการพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

 
 
 
 

  
  
  
  
 
 

 
 

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
ได้ดำเนินการเลือกกรรมการพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ แทนตำแหน่งที่ว่าง
ในวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 09.00-15.00 น.
ณ อาคารนวัตกรรม ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมโครงการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

พ.ศ. 2561-2565กองบริหารงานบุคคล จัดโครงการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ. 2561-2565
ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2561
ณ โรงแรมกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
โดยมีท่านอธิการบดี รศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม
และนายราเชนทร์ เหมือนชอบ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกล่าวปิดการอบรมการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ ของพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

กองบริหารงานบุคคล ได้จัดอบรม
"การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม"
ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5
อาคารสำนักงานอธิการบดี
โดยมีนายเสถียร คามีศักดิ์ และนายปภาณภณ ปภังกรภูรินท์ เป็นวิทยากร