ประชาสัมพันธ์

  >> วันอังคารที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 <<  

 
วันสำคัญในเดือนมกราคม 2561

   ภาพกิจกรรมของมหาวิทยาลัยบางส่วน

การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ ของพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

กองบริหารงานบุคคล ได้จัดอบรม
"การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม"
ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5
อาคารสำนักงานอธิการบดี
โดยมีนายเสถียร คามีศักดิ์ และนายปภาณภณ ปภังกรภูรินท์ เป็นวิทยากรถนนวัฒนธรรม มหกรรมส้มตำบันลือโลก ครั้งที่ 3


มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
โดย ท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล
เป็นประธานเปิดงาน
ถนนวัฒนธรรม มหกรรมส้มตำบันลือโลก ครั้งที่ 3
ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ในวันที่ 6 กันยายน 2560
ณ สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม"จันทรเกษมร้อยดวงใจ ปลูกดาวเรืองเพื่อพ่อ"
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
โดยคณะเกษตรและชีวภาพ ร่วมกับ สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
จัดกิจกรรม "จันทรเกษมร้อยดวงใจ ปลูกดาวเรืองเพื่อพ่อ"
ในวันที่ 6 กันยายน 2560
ณ บอร์ด 8 เหลี่ยม (ตรงข้ามลานแดง)
โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมนี้ความเป็นครูและทักษะการสอนในยุค
Thailand 4.0

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
ในหัวข้อ "ความเป็นครูและทักษะการสอนในยุค Thailand 4.0"
โดยมีท่านวิทยากรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาทิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อนันตวรสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐภรณ์ ทองหลาว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราวีณยา สุวรรณรัฐโชติ
ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 25660
ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2/2560

 


มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ได้จัดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ
ในการสอบความรู้ความสามารถและทักษะทั่วไป (ภาค ก)
ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560
ณ อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
โดยกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี เป็นผู้ดำเนินการจัดการสอบคัดเลือก
และได้รับความร่วมมือจากบุคลากรหลายหน่วยงานร่วมกันจัดการสอบในครั้งนี้การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารในยุค
Thailand 4.0

 กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
ได้จัดอบรมโครงการ การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารในยุค

Thailand 4.0
ระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม 2560 - วันที่ 11 กันยายน 2560
โครงการอบรมครั้งนี้ กองบริหารงานบุคคล ได้รับนโยบายจาก
ท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล
ให้จัดการอบรมสำหรับผู้บริหารโดยเฉพาะทดสอบวัดระดับความรู้การสื่อสารภาษาอังกฤษ

 

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
ได้จัดการทดสอบวัดระดับความรู้ผู้เข้าอบรม
โครงการ การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
สำหรับผู้บริหารในยุค Thailand 4.0
ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี


 
ผู้บริหาร พบพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
บรรจุระหว่างปี พ.ศ. 2558-2560
วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560
ท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล
พบปะพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
เพื่อชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
และตอบข้อซักถามของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติการขอทุนและอื่นๆ
ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดีการเขียนผังการปฏิบัติงาน Flow chart
และการเขียนแบบรายงานการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญา
  

  


กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
ได้จัดอบรม "การจัดการความรู้ (KM) ของสำนักงานอธิการบดี"
เพื่อให้ความรู้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ

ในหัวข้อ "การเขียนผังการปฏิบัติงาน Flow chart" 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวินทร์ ไชยสิทธิพร
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
"การเขียนแบบรายงานการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญา"
โดย นายบุญเกียรติ ชีระภากร ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล

ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560
ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี 
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวรรณ บัวรา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสำนักงานอธิการบดี
เป็นประธานการอบรมในครั้งนี้