การดำเนินงานเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

พระราชบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ เกี่ยวกับการดำเนินงานเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
(หน้าที่ 1 - 12) , (หน้าที่ 13 - 24)

- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ฉบับที่ 2 (หน้าที่ 25 - 32)
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2559 ฉบับที่ 3 (หน้าที่ 33 - 38)
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2549 (หน้าที่ 39 - 41)
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2556 (หน้าที่ 42 - 44)

- ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่อง แบบประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ พ.ศ. 2560 (หน้าที่ 45 - 46)
         - แบบ กพว. ม.จษ. 01 (หน้าที่ 47 - 48)
         - แบบ กพว. ม.จษ. 02 (หน้าที่ 49 - 50)
         - แบบ กพว. ม.จษ. 03 (หน้าที่ 51 - 52)
         - แบบ กพว. ม.จษ. 04 (หน้าที่ 53 - 54)
         - แบบ กพว. ม.จษ. 05 (หน้าที่ 55 - 56)
         - แบบ กพว. ม.จษ. 06 (หน้าที่ 57 - 58)
         - แบบ กพว. ม.จษ. 07 (หน้าที่ 59 - 60)
         - แบบ กพว. ม.จษ. 08 (หน้าที่ 61)
         - แบบ กพว. ม.จษ. 09 (หน้าที่ 62 - 63)
         - แนวทางการประเมินการสอน เพื่อขอกำหนดตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์/
           รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์ (หน้าที่ 64 - 65)

         - แบบ กพว. ม.จษ. 10 (หน้าที่ 66 - 67)
- แบบขอรับการประเมินผลการสอน
- แบบขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
- แบบ ก.พ.อ. 03 หลักเกณฑ์ปี 56 ฉบับที่ 9