อบรมและพัฒนาจันทรเกษม

08/02/2017 กองบริหารงานบุคคล ได้จัดอบรมโครงการ "การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับผู้บริหารในยุค Thailand 4.0" ระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม - 11 กันยายน 2560 ขอให้ผู้บริหารที่เข้ารับการอบรมได้ตรวจสอบรายชื่อ วันเวลาและสถานที่ ในการฝึกอบรมครั้งนี้ด้วย (รายชื่อผู้เข้าอบรม)
07/15/2017 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน"
06/28/2017 เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 6 หลักสูตร ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

                               1) หลักสูตร "การทำวิจัยออนไลน์ (Online Research) (ฝึกปฏิบัติ)"
                               2) หลักสูตร "การวิเคราะห์ข้อมูลและการวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS (ภาคปฏิบัติ)"
                               3) หลักสูตร "การวางระบบการประเมิน KPI รายบุคคล (ภาคปฏิบัติ)"
                               4) หลักสูตร "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ (ภาคปฏิบัติ)"
                               5) หลักสูตร "เทคนิคการจัดทำและวิธีเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน (ภาคปฏิบัติ)"
                               6) หลักสูตร "การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลแบบบูรณาการ HRM และ HRD (ภาคปฏิบัติ)"
04/27/2017 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของภาครัฐและภาคเอกชน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตร "การสร้างความสุขในที่ทำงานและความผูกพันของพนักงาน" รุ่นที่ 1
04/21/2017 โครงการประชุมวิชาการ ปขมท ประจำปี พ.ศ. 2560 เรื่อง "ไทยแลนด์ 4.0 กับอุดมศึกษาไทย"
03/29/2017 แบบรายงานการเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม/สัมมนา ศึกษาดูงาน บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีงบประมาณ 2560 
03/29/2017 แบบติดตามผลตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีงบประมาณ 2560 
03/29/2017 รายงานสรุปแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
03/29/2017 แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีงบประมาณ 2560 
03/29/2017 แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีงบประมาณ 2560 

05/04/2016 กองบริหารงานบุคคล ขอแจ้งรายละเอียดการเดินทางไปอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระหว่างวันที่ 13-16 พฤษภาคม 2559 ณ จังหวัดหนองคาย สารธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และจังหวัดอุดรธานี (เอกสารอนุมัติ) (รายชื่อผู้ไปราชการ) (รายชื่อที่นั่งตามลำดับรถ) (ป้ายชื่อรถที่หน่วยงานสังกัด) (รายชื่อคู่พักตามห้อง) (กำหนดการเดินทาง)  
02/26/2016 กองบริหารงานบุคคล ขอเรียนเชิญพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุุนวิชาการ รุ่น 1/2551 เข้าประชุมนำเสนอหัวข้อการพัฒนางานต่อท่านอธิการบดี ในวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 16.00 - 19.00 น. ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี (รายชื่อดังแนบ)
02/26/2016 กองบริหารงานบุคคล ขอเรียนเชิญพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุุนวิชาการ รุ่น 1/2551 เข้าประชุมเตรียมความพร้อม การนำเสนอหัวข้อการศึกษาและพัฒนาปรับปรุงงาน ในวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องพิมานจันทร์ 2 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี (ก่อนเข้านำเสนอกับท่านอธิการบดีในช่วงบ่าย) (รายชื่อดังแนบ)
02/05/2016 กองบริหารงานบุคคล ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรม โครงการประชุมชี้แจงการให้ความรู้เรื่องความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) และหลักเกณฑ์ในการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จากวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559
02/01/2016 กองบริหารงานบุคคล ขอแจ้ง 
กำหนดการอบรม โครงการประชุมชี้แจงการให้ความรู้เรื่องความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) และหลักเกณฑ์ในการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี (ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา, ลูกจ้างประจำ, พนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย)
02/01/2016 กองบริหารงานบุคคล ขอเรียนเชิญ คณบดี / ผอ.ศูนย์ / ผอ.สำนัก ที่มีพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ในสังกัดของท่าน และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ รุ่นที่ 1/2551 เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการ ในหัวข้อ "การเขียนรายงานเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงงาน เพื่อการต่อสัญญาจ้างปฏิบัติงาน ระยะที่ 3 ในวันจันทร์ที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมบรรจบพันธุเมธา ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี ตามรายละเอียดผู้เข้าอบรม (กลุ่มที่ 1) , (กลุ่มที่ 2) , (กลุ่มที่ 3)