เอกสารประกอบการอบรม

2014-07-25 การบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวินัย และการรักษาวินัย
โดย นายฉัตรชัย จรูญพงศ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ

2014-07-25 สวัสดิการและการพัฒนาตนเอง
โดย ดร.เอนก เทียนบูชา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

2014-07-25 ระเบียบงานสารบรรณ และการเขียนหนังสือราชการ
โดย นายบุญเกียรติ ชีระภากร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี