ข่าวสารพนักงานมหาวิทยาลัย

08/28/2017 ประกาศ มจษ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
01/10/2017 รายละเอียด โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ พนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 12-14 มกราคม 2560 ณ ภูสักธาร รีสอร์ท จ นครนายก (รายชื่อผู้ไปราชการ) (กำหนดการ) (รายละเอียดที่นั่งประจำรถ) (รายละเอียดห้องพัก)

10/04/2016 ข้อบังคับ มจษ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
03/18/2016 ประกาศ มจษ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ

03/03/2016 ประกาศ มจษ เรื่อง หมายเลขประจำตัวและรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ

02/19/2016 ประกาศ มจษ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ
2015-09-24 แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย สายบริหาร รอบที่ 1 (1 เมษายน 2558 - 30 กันยายน 2558)
                                ( เอกสารชี้แจง , คำอธิบาย , แบบ ป.กพม 1 , แบบ ป.กพม 2 , แบบ ป.กพม 3 , แบบ ป.กพม 4 )
2015-09-24 แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ รอบที่ 2 (1 เมษายน 2558 - 30 กันยายน 2558)
                               ( เอกสารชี้แจง , คำอธิบาย , แบบ ป.กพม 1 , แบบ ป.กพม 2 , แบบ ป.กพม 3 )
2015-09-24 แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ รอบที่ 2 (1 เมษายน 2558 - 30 กันยายน 2558)
                               ( เอกสารชี้แจง , คำอธิบาย , แบบ ป.กพม 1 , แบบ ป.กพม 2 , แบบ ป.กพม 3 )
2015-07-27 แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย สายบริหาร รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 57 - 31 มีนาคม 58)
                              ( เอกสารชี้แจง , คำอธิบาย , แบบ ป.กพม 1 , แบบ ป.กพม 2 , แบบ ป.กพม 3 , แบบ ป.กพม 4 )
2015-07-27 แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 57 - 31 มีนาคม 58)
                              ( เอกสารชี้แจง , คำอธิบาย , แบบ ป.กพม 1 , แบบ ป.กพม 2 , แบบ ป.กพม 3 )
2015-07-27 แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 57 - 31 มีนาคม 58)
                              ( เอกสารชี้แจง , คำอธิบาย , แบบ ป.กพม 1 , แบบ ป.กพม 2 , แบบ ป.กพม 3 )
2014-10-14 ประกาศ มจษ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีการสอบแข่งขัน
2014-10-08 การประกันชีวิต-อุบัติเหตุ และ การประกันสุขภาพกลุ่ม พนักงานมหาวิทยาลัย
2014-05-15 แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย สายบริหาร
( เอกสารชี้แจง , คำอธิบาย , แบบ ป.มจษ 1 , แบบ ป.มจษ 2 , แบบ ป.มจษ 3 , แบบ ป.มจษ 4 )
2014-05-15 แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
( เอกสารชี้แจง , คำอธิบาย , แบบ ป.มจษ 1 , แบบ ป.มจษ 2 , แบบ ป.มจษ 3 )
2014-05-15 แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
( เอกสารชี้แจง , คำอธิบาย , แบบ ป.มจษ 1 , แบบ ป.มจษ 2 , แบบ ป.มจษ 3 )
 2014-03-19 ข้อเสนอประกันชีวิตกลุ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (พนักงานมหาวิทยาลัย)
 2014-01-29 ประกาศ มจษ เรื่อง หลักเกณฑ์การต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ