คณะผู้บริหาร ฯ

 

อาจารย์พิสุทธิ์ พวงนาค

ผู้อำนายการสำนักงานหมวกวิชาศึกษาทั่วไป

รักษาราชการคณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

 วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์   เทิดบารมี

 รักษาราชการฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์

 วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

 

 

 

 

 

 

 

ดร.วีรนุช   สระแก้ว

รักษาราชการคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจกรรม นศ.