ห้องตรวจ 2

ห้องตรวจรักษาแบบวิธี มังกรไฟ

 

โดยแพทย์ ศาสตราจารย์  เฉา จั้ว จวิน Prof. Cao Zuo Jun曹做君教授

และผู้ช่วยแพทย์ นางมันทนา  พันธุ์รัตน์