เอกสารประกอบการสอน

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่น 611

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต เอกสารประกอบการสอนของผู้สอน
GSDT5201 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร 3(3-0-6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์ ธรรมโวหาร
  Philosophy and Curriculum Development   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา พุ่มพชาติ
GSDT5203 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(3-0-6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา ธีรวิทยะเลิศ
  Measurement and Evaluation of Learning   อาจารย์ ดร.ศุภมาส ชุมแก้ว
GSDT5205 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(3-0-6) อาจารย์ ดร.พรรณรายณ์   ทรัพย์แสนดี
  Learning and Classroom Management   อาจารย์ ดร.สุวิชา วันสุดล
GSDT5210 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1(0-2-6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์ จารุอริยานนท์
  Teaching Professional Practicum   อาจารย์ ดร.พรรณรายณ์ ทรัพย์แสนดี
      อาจารย์ ดร.ศุภมาส   ชุมแก้ว
      อาจารย์ ดร.สุวิชา วันสุดล
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา ธีรวิทยะเลิศ

 

  

 

 

 

Graduate School Chandrakasem Rajabhat University 39/1 Ratchadaphisek Road, Khwaeng Chantharakasem, Chatuchak District, Bangkok 10900. 
Tel. 0-2513-6968, 0-2942-5800, 0-2942-6800 fax 0-2512-1817 E-mail bundit@chandra.ac.th