เอกสารประกอบการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่น 611

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต ผู้สอน
GSDT5206 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(3-0-6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก เทียนบูชา
  Research for Learning Development   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติวัสส์ สุขป้อม
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐกรณ์ ปะพาน
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์ จารุอริยานนท์
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา พุ่มพชาติ
      ดร.พรรณรายณ์   ทรัพย์แสนดี
GSDT5207 การประกันคุณภาพการศึกษา 2(2-0-4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์ จารุอริยานนท์
  Educational Quality Assurance   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติวัสส์ สุขป้อม
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐกรณ์ ปะพาน
GSDT5208 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู 3(3-0-6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์ รักษา
  Language and Culture for Teacher   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศสุดา เตชะคำภู
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา   โปร่งจิต
      ดร.จันทรวรรณ สำราญสำรวจกิจ

  

 

 

 

Graduate School Chandrakasem Rajabhat University 39/1 Ratchadaphisek Road, Khwaeng Chantharakasem, Chatuchak District, Bangkok 10900. 
Tel. 0-2513-6968, 0-2942-5800, 0-2942-6800 fax 0-2512-1817 E-mail bundit@chandra.ac.th