18-04-2560 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
Click Here Icon
18-04-2560 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 รายละเอียดเพิ่มเติมClick Here Icon
28-03-2560 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2560 รายละเอียดเพิ่มเติมClick Here Icon
07-03-2560 สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม
07-03-2560 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 รายละเอียดเพิ่มเติม
01-03-2560 สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประชาสัมพันธ์การให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม
12-02-2560 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติขอเชิญผู้ที่สนใจเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รายละเอียดเพิ่มเติม
23-01-2560 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยทางการจัดการในการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม
23-01-2560 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม
   
   
 
 
   
   
   
   

 

 

Graduate School Chandrakasem Rajabhat University 39/1 Ratchadaphisek Road, Khwaeng Chantharakasem, Chatuchak District, Bangkok 10900. 
Tel. 0-2513-6968, 0-2942-5800, 0-2942-6800 fax 0-2512-1817 E-mail bundit@chandra.ac.th