หลักสูตรที่เปิดรับ หลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพครู

ประจำปีการศึกษา 2562 

ประกาศรับสมัคร Click Here Icon

 

 

                 กำหนดการ                                 วัน/เดือน/ปี                หมายเหตุ
รับสมัครนักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562
(สมัครด้วยตนเองเท่านั้น)
 ดาวโหลดใบสมัคร Click Here Icon
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562  
สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อ วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562  
ประกาศผลสอบ วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม  2562  
รายงานตัวและปฐมนิเทศ วันเสาร์ที่ 27 กรกาคม 2562  
เปิดภาคเรียนที่ 1/2562 วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562  

หมายเหตุ: รับสมัครทุกวันยกเว้นวันหยุด นักขัตฤกษ์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

                1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาที่ก.พ. และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ให้การรับรอง

                2. ครูประจำการที่มีสัญญาจ้างที่ระบุตำแหน่งครูผู้สอน หรือผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอนต้องมีหนังสือรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียน/วิทยาลัย อนุญาตให้เข้าฝึกระหว่างเรียนและปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของคุรุสภา (ผู้สมัครที่เป็นครูประจำการจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

 

วิธีการสมัคร สามารถดาวโหลดใบสมัครได้ทาง ยื่นสมัครได้ดังนี้

                ยื่นสมัครด้วยตนเอง ได้ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคารจันทรา – กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

                

หลักฐานประกอบการสมัคร

                1. ประเภทผู้ปฏิบัติการสอน (ครูประจำการ)

                     1.1 รูปถ่ายสวมชุดสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ไม่สวมเสื้อยืด ชุดครุย ชุดนักศึกษาหมวก แว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน และต้องเป็นกระดาษโฟโต้เท่านั้น)

                     1.2 สำเนาปริญญาบัตรและ Transcript กรณีผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต้องมีใบรับรองคุณวุฒิการศึกษาจาก สกอ. จำนวน 1 ฉบับ

                     1.3 สำเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงการได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่สอน หรือสำเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอนจนถึงวันที่รับสมัคร หรือสำเนาสมุดประจำตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจำหน่ายออก จำนวน 1 ฉบับ

                     1.4 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

                2. ประเภทผู้ไม่ได้ปฏิบัติการสอน

                     2.1 รูปถ่ายสวมชุดสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ไม่สวมเสื้อยืด ชุดครุย ชุดนักศึกษา หมวก แว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน และต้องเป็นกระดาษโฟโต้เท่านั้น)

                     2.2 สำเนาปริญญาบัตรและ Transcript  กรณีผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต้องมีใบรับรองคุณวุฒิการศึกษาจาก สกอ. จำนวน 1 ฉบับ

                     2.3 หนังสือรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียน/วิทยาลัย อนุญาตให้เข้าฝึกระหว่างเรียนและปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของคุรุสภา จำนวน 1 ฉบับ ดาวโหลดได้ที่เว็บไซต์

                     2.4 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

อัตราค่าสมัครเรียน

                ค่าสมัครเรียน 200 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

                02-5136968  หรือ 

21847

 

Graduate School Chandrakasem Rajabhat University 39/1 Ratchadaphisek Road, Khwaeng Chantharakasem, Chatuchak District, Bangkok 10900. 
Tel. 0-2513-6968, 0-2942-5800, 0-2942-6800 fax 0-2512-1817 E-mail bundit@chandra.ac.th