หลักสูตรที่เปิดรับ 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู  

Graduate Diploma Program in Teaching Profession

 

ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2560  Click Here Icon 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

            1.  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา

          2.  เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอนอยู่ในสถานศึกษา โดยพิจารณาหลักฐาน ดังนี้

                    2.1 กรณีไม่มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

                             (1)  เอกสารหลักฐานที่แสดงการได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติการสอน หรือ สำเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน จนถึงวันรับสมัคร โดยสัญญาจ้างต้องระบุตำแหน่งครูผู้สอนหรือ สมุดประจำตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจำหน่ายออก

                             (2)  หนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่ยังไม่หมดอายุ หากหนังสืออนุญาตหมดอายุในวันสมัคร ผู้สมัครต้องมีหนังสืออนุญาตฯ ฉบับใหม่แล้ว

                    2.2 กรณีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

                             (1) เอกสารหลักฐานที่แสดงการได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติการสอน หรือ สำเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน จนถึงวันรับสมัคร โดยสัญญาจ้างต้องระบุ ตำแหน่งครูผู้สอน หรือ สมุดประจำตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจำหน่ายออก 

                             (2)  สำเนาในอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

 

เอกสารที่ต้องเตรียมในวันที่สมัคร

          1.  เอกสารหลักฐานที่แสดงการได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติการสอน หรือ สำเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน จนถึงวันรับสมัคร โดยสัญญาจ้างต้องระบุ ตำแหน่งครูผู้สอน หรือ สมุดประจำตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจำหน่ายออก

          2.  หนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่ยังไม่หมดอายุ หากหนังสืออนุญาตหมดอายุในวันสมัคร ผู้สมัครต้องมีหนังสืออนุญาตฯ ฉบับใหม่แล้ว (กรณีไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู)

          3.  สำเนาใบอนุญาตให้ประกอบอาชีพครู (ถ้ามี) 

          4.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                  

          5. สำเนาทะเบียนบ้าน

          6.  สำเนาใบแสดงผลการศึกษา  

          7.  สำเนาปริญญาบัตร กรณีผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต้องมีใบรับรองคุณวุฒิการศึกษาจาก สกอ.  

          8.  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)         

          9.  รูปถ่ายสวมชุดสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ไม่สวมเสื้อยืด ชุดครุย ชุดนักศึกษา หมวก แว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน และต้องเป็นกระดาษโฟโต้เท่านั้น)

          10.  ค่าสมัคร 200 บาท

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

            จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า               33  หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร หน่วยกิต
หมวดวิชาชีพครู  บังคับ 27
หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 6

               หมวดวิชาชีพครูบังคับเรียน                  27  หน่วยกิต

            GSDT5101                 ความเป็นครู                                   3(3-0-6)

            GSDT5102                 การพัฒนาหลักสูตร                             3(3-0-6)

            GSDT5103 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(3-0-6)

            GSDT5104 จิตวิทยาสําหรับครู 3(3-0-6)

            GSDT5105 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 3(3-0-6)

            GSDT5106 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(3-0-6)

            GSDT5107 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3(1-4-4)

            GSDT5108 ภาษาและวัฒนธรรม 3(3-0-6)

            GSDT 5109 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(3-0-6)

               หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 6  หน่วยกิต

            GSDT5201 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1   3(270)

            GSDT5202 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 2   3(270)

                  

ค่าใช้จ่ายและเวลาเรียน
            1.  เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ช่วงเวลา 08.30 – 20.50 น. แล้วแต่ตารางเรียน

            2.  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 35,000บาท (โดยประมาณ)

Graduate School Chandrakasem Rajabhat University 39/1 Ratchadaphisek Road, Khwaeng Chantharakasem, Chatuchak District, Bangkok 10900. 
Tel. 0-2513-6968, 0-2942-5800, 0-2942-6800 fax 0-2512-1817 E-mail bundit@chandra.ac.th