คณะผู้บริหารอำนวยการ

กรรมการอำนวยการ

 

รักษาราชการแทนอธิการบดี
รศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล

ประธานกรรมการ

 

อาจารย์พิมลรัตน์ วนสัณฑ์

 กรรมการ

 

นายแพทย์วิชัย โชดวิวัฒน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

 

คูณหญิงอุไรววณ ศิรินุพงศ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์  เทิดบารมี

 กรรมการและเลขานุการ

 

 

 

 

 

 

                                                                                   


links