เกี่ยวกับวิทยาลัยฯ

                               

   

                                                           

 ตราประจวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

                               หยิน - หยาง             หมายถึง สมดุลทางธรรมชาติ

                               ก้านหยิน - หยาง          สีแดง หมายถึง พละกลัง ความเข้มแข็ง ความเป็นสิริมงคล     

                               มังกร                    หมายถึง ความกล้าหาญ เก่งกาจ มีวินัย ฉลาด และความยิ่งใหญ่  

                               มังกรคู่                   หมายถึง ความสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของหน่วยงาน  

                                                                สีเขียวมะกอก ปรัชญา (Philosophy)

 ทรงภูมิรู้ คู่คุณธรรม เลิศล้ าการรักษา สู่การพัฒนาสังคม วิสัยทัศน์ (Vision) 

    มุ่งผลิตบัณฑิตการแพทย์แผนจีน ที่มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นองค์กรชั้นน าแห่งการรักษา ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน 

พันธกิจ (Mission)

1. ผลิตบัณฑิตการแพทย์แผนจีนที่มีคุณภาพ และคุณธรรมสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

2. วิจัยและพัฒนาศาสตร์การแพทย์แผนจีนหรือที่เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ ของชุมชนและสังคมที่ยั่งยืน  

3. บริการวิชาการด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีน เพื่อพัฒนาสุขภาพของชุมชนและสังคมที่ สอดคล้องกับแนวทางตามพระราชดำริ 

4.ทำนุบำรุง อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย 

5.พัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เอกลักษณ์ของวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก (Uniqueness)  

      “ผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการรักษา มีจรรยาบรรณ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

  อัตลักษณ์ของบัณฑิต (Identity) (ใช้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม)     

   “บัณฑิตนักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ อดทน มีจิตอาสา ก้าวหน้าเทคโนโลยี 

ค่านิยมองค์กร (Shared Value)  “AMCCRU” มีความหมายดังนี้  

                                                                                                           

 

   A    Accountability                           มีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าคิดกล้าตัดสินใจ

   M    Morality                                   มีคุณธรรม จริยธรรม

   C    Competency                             มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์และงานที่ปฏิบัติ

   C   Continuous Improvement              มีการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

   R    Reliability                                 สร้างความน่าเชื่อถือ และมีสำนึกการให้บริการที่ดี

   U    Unity                                         มีความสามัคคีในองค์กร 

               

 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มีดังนี้   

         1.      มีความรู้ ความสามารถ ในศาสตร์แพทย์แผนจีน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

2.              สามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพและมีจรรยาบรรณวิชาชีพ

3.              มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

4.              มีจริยธรรม คุณธรรม ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ อ่อนน้อม และมีบุคลิกภาพที่ดี

5.              มีจิตอาสา เสียสละ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมอุทิศตนใน การท างานเพื่อส่วนรวม

6.              มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาจีนและภาษาสากลในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

7.              มีภาวะผู้น า สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความสามัคคีและส านึกในความเป็นประชาธิปไตย ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ 

 ยุทธศาสตร์ที่วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนให้ วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกบรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         http://amc.chandra.ac.th/upload/6/amc30-05-57.pdf