ติดต่อหน่วยงาน


วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก (ตึกนวัตกรรม ชั้น 7 - 10 ) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์เบอร์ตรง/Fax 02-513-7839
และเบอร์เบอร์ภายใน
สำนักงาน วิทยาลัยฯ 5155
ห้องวิชาการ 5156
ห้องสมุดสมุด 5158
สถานพยาบาล
5179-5157 เวชระเบียน 5184
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

links