ประกาศ

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

พิธีไหว์ครู แพทย์แผนจีน ปีการศึกษา 2559

วันที่ 11 สิงหาคม 2559

 

ณ อาคารวิทยาศาสตร์ ชั้น 8 ห้อง 2682