แบบแผนพัฒนาอาจารย์รายบุคคลของวิทยาลัยฯ

แบบแผนพัฒนาอาจารย์รายบุคคลของวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)

 

https://drive.google.com/file/d/0B19OmNSrn80AS0VIM0ZzcktmM3c/view?usp=sharing